Jaką suszarkę do ubrań wybrać? Najlepsze suszarki do ubrań.

Porady Data publikacji: 21 kwietnia 2018

Nie wiele osób decy­duje się na zaku­pienie susza­rek do ubrań. Jest to spo­wo­do­wane tym, że na runku są już dostępne pralki z funk­cją susze­nia, więc więk­szość osób decy­duje się na zaku­pienie wła­śnie takiego sprzętu. Jed­nak suszarka elek­tryczna jest nie zwy­kle przy­dat­nym urzą­dze­niem. Naj­le­piej spraw­dzi się w domach, czy miesz­ka­niach, gdzie nie ma warun­ków na wywie­sze­nie pra­nia. Jaką wybrać suszarkę do ubrań, na jakie para­me­tru warto zwró­cić uwagę  przy tym zaku­pie?

Rodzaje susza­rek do ubrań:

Suszarki do ubrań można podzie­lić na dwa rodzaje. Wyróż­nia się podział susza­rek według pro­gramu ich susze­nia:

Wywie­wowe– do susze­nia ubrań w takim przy­padku, program używa pary. Przy mon­tażu takiej suszarki, należy podłą­czyć ją do insta­la­cji wen­ty­la­cyj­nej. Dlatego nie wiele osób, decyduje się na zakup, takiego rodzaju suszarki.

Kon­den­sa­cyjne– taki pro­gram suszarki zbiera wodę do oddziel­nego zbior­nika, który jest opróż­niany przez specjalny mechanizm.

Suszarki można podzie­lić rów­nież, poprzez ich budowę.

Suszarki wol­no­sto­jące– są one wybie­rane naj­czę­ściej. W przy­padku takiej suszarki można, rów­nież wybrać, czy ubra­nia będą wkła­dane  od góry, czy od frontu.

Suszarki do zabu­dowy– ich plus polega na tym, że możemy zabu­do­wać ją w wybrany przez sie­bie spo­sób tak, by paso­wała do naszego wnę­trza. Spo­sób apli­ka­cji ubrań, w tym przy­padku, jest tylko od frontu.

Co musimy wie­dzieć przed zaku­pem suszarki:

Przed kupne suszarki, warto wie­dzieć jaka jest jej ładow­ność. Naj­le­piej wybie­rać suszarkę, która ma ładow­ność taką samą jak pralka. To zapewni nas, o tym, że wszyst­kie wyprane ubra­nia zmiesz­czą się do suszarki. Naj­le­piej wybie­rać taką o ładow­no­ści 3–4 kilo­gramy. Warto także zde­cy­do­wać się w jaki spo­sób będzie nam kom­for­towo, zała­do­wać ubra­nia do suszarki. Naj­le­piej wybie­rać suszarkę z apli­ka­cją od góry, ponie­waż są one zde­cy­do­wa­nie wygod­niej­sze. Przy wybo­rze suszarki kon­den­sa­cyj­nej, warto spraw­dzić jaką pojem­ność ma zbior­nik wody.

Naj­ko­rzyst­niej­sze będą te suszarki, o pojem­no­ści zbior­nika 4–5 litrów. Warto rów­nież spraw­dzić klasę ener­go­osz­czędną. W suszar­kach wyróż­nia się trzy klasy. A, B i C z czego A jest naj­bar­dziej ener­go­osz­czędna, dla­tego naj­le­piej wybrać wła­śnie taką. Przed kup­nem suszarki do ubrań, należy zmie­rzyć miej­sce na jej usta­wie­nie. Można spo­tkać suszarki o wymia­rach 60–66 cen­ty­me­trów sze­ro­ko­ści i 40 cen­ty­me­trów głę­bo­ko­ści. Warto rów­nież zapo­znać się z pro­gramem suszarki. Zde­cy­do­wa­nie lep­sza jest suszarka z kom­plet­nym pro­gramem, który suszy ubra­nia i usuwa z nich zagnie­ce­nia. Taka suszarka daje nie tylko suche ubra­nia, ale rów­nież wypra­so­wane. Suszarki o skró­co­nym pro­gramie, tylko suszą ubra­nia, ale nie usu­wają zagnie­ceń. Kie­ru­jąc się tą wie­dzą jeste­śmy w sta­nie wybrać naj­lep­szą dla nasz suszarkę, która odpo­wiada naszym ocze­ki­wa­niom.

Jaką markę suszarki wybrać?

Na rynku dostępne jest wiele susza­rek do ubrań, jed­nak nie wszyst­kie marki są dobre jako­ściowo. Naj­czę­ściej wybie­rane są suszarki elek­tro­niczne marki Bosch. Kolej­nymi w ran­kingu są marki Elek­tro­lux i Beko.

Podobne artykuły