Jak wyprać buty w pralce? Poradnik krok po kroku!

Porady Data publikacji: 21 kwietnia 2018

Nie zawsze mamy czas, na ręczne pra­nie butów. Nie jest to też łatwe zada­nie, zwłasz­cza kiedy zabru­dze­nia na butach należą do trud­nych do pozby­cia się. Jak naj­szyb­ciej uprać buty? W pralce, tylko, że ten pomysł nie zawsze jest dobry. Niek­tóre buty nie nadają się do pra­nia w pralce i po takim pra­niu od razu się znisz­czą. Jed­nak ist­nieje wiele butów, które ze spo­ko­jem możemy wyprać w taki sposób. Jak to zro­bić, by się nie znisz­czyły pod­czas pra­nia? To wcale nie jest takie trudne zada­nie. Wystar­czy znać kilka pod­sta­wo­wych zasad.

Po pierw­sze: Sprawdź, czy buty mogą być prane w pralce.

Nie każdy o tym wie, ale buty tak, jak ubra­nia posia­dają metki. Naj­czę­ściej znaj­dują się one we wnętrz buta pod wkładką, lub w miej­scu, gdzie opiera się nasza stopa. Tam na pewno znaj­dziemy infor­ma­cję, czy nasze buty są prze­zn­czone do pra­nia w pralce. Jeśli nie zna­leź­li­śmy takiej infor­ma­cji, naj­le­piej spraw­dzić w inter­ne­cie, czy dany rodzaj buta może zostać uprany w taki sposób. Buty spor­towe, trampki i mate­ria­łowe klapki, mogą być prane w pralce. Lepiej uni­kać pra­nia butów skó­rza­nych,  zimo­wych, czy san­da­łów. Takie buty lepiej wyczy­ścić samo­dziel­nie, by unik­nąć ich znisz­cze­nia. Tak więc przed wrzu­ce­niem butów do pralki, należy spraw­dzić ich metkę, jeśli nie możemy jej zna­leźć, warto dowie­dzieć się jaki rodzaj buta pla­nu­jemy wyprać.

Po dru­gie: Wyję­cie sznu­ro­wa­deł.

Warto o tym pamię­tać, ponie­waż pod wpły­wem wyso­kiej tem­pe­ra­tury i sil­nych środ­ków do pra­nia, sznu­ro­wa­dła mogą się znisz­czyć. Do naj­czę­ściej pra­nych butów w pralce, należą wła­śnie buty wią­zane, dla­tego wie­dzieć, że nie wolno prać ich wraz ze sznu­rów­kami. W ten spo­sób nasze buty będą wyprane, a sznu­rówki zabez­pie­czone przed znisz­cze­niem.

Po trze­cie: nasta­wie­nie pro­gramu na niską tem­pe­ra­turę.

Ist­nieją już pralki, które mają spe­cjalny pro­gram do pra­nia butów. Jeśli posia­dasz pralkę z takim pro­gramem, to zde­cy­do­wanie uła­twia sprawę. W takim wypadku, należy nasta­wić pralkę na odpo­wiedni pro­gram i to wystar­czy. Pro­blem może poja­wić się, gdy nasza pralka nie posiada tak dogod­nego pro­gramu. Wtedy sami musimy usta­wić odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę wody, jaka będzie prała nasze buty. Zbyt niska tem­pe­ra­tura nie dopie­rze wszyst­kich zabru­dzeń. A zbyt wysoka tem­pe­ra­tura może znisz­czyć mate­riał butów. Naj­lep­szą tem­pe­ra­turą do pra­nia butów jest 25 stopni. Tem­pe­ra­tura wody, przy pra­niu butów nie powinna prze­kra­czać 30 stopni.

Dobra rada:

Wraz z butami, można uprać koc. Dzięki temu buty będą jesz­cze bar­dziej zabez­pie­czone przez znisz­cze­niem. Koc zamortyzuje uderzenia butów o bęben pralki, dzięki czemu będą one chronione przed urazami.

Po czwarte: odpo­wiednie susze­nie.

Po wypra­niu, ważne jest rów­nież susze­nie butów. Nie powinno się ich suszyć w pralce, ponie­waż może im to zaszko­dzić i znisz­czyć je. Naj­lep­szym spo­so­bem na wysusze­nie butów jest wysta­wie­nie ich na słońce. Należy pod­sta­wić je oddziel­nie, w nasło­necz­nio­nym miej­scu. Naj­le­piej na powie­trzu. Dzięki temu buty wysu­szą się w natu­ralny spo­sób i nie znisz­czą się przy tym.

Podobne artykuły