Tabletki do prania, proszek czy kapsułki? W czym najlepiej prać?

Porady Data publikacji: 21 kwietnia 2018

Pod­czas pra­nia, musimy zde­cy­do­wać się w jakim pro­duk­cie będą prane nasze ubra­nia. Na rynku dostępne jest wiele róż­nych pro­duk­tów. Na skle­po­wych puł­kach znaj­dziemy róż­nego rodzaju proszki do pra­nia, od nie­dawna spo­tyka się rów­nież tabletki i kap­sułki do pra­nia. Który z tych pro­duk­tów jest naj­lep­szy. Który z nich naj­le­piej pora­dzi sobie z zabru­dze­niami?

Tabletki do pra­nia

Nie róż­nią się one pra­wie wcale od swoich konkurentów. Są one zawarte w małej tabletce, ale to po pro­stu inna forma proszka do pra­nia. Nie są one rów­nież dużo droż­sze od pozo­sta­łych pro­duk­tów. Ich cena waha się od 15 do 40 zło­tych za 500 gram pro­duktu. Ich dzia­ła­nie jest takie samo, jak w przy­padku proszka do pra­nia. Tabletki do pra­nia, tak jak pro­szek, umiesz­cza się w szu­fla­dzie w pralce. Jest to pro­dukt, który warto prze­te­sto­wać, jed­nak nie jest tym na któ­rego decy­duje się wiele osób .Nie oznacza to jednak, że są nieskuteczne.. Za pomocą table­tek, możemy wyprać nasze ubra­nia i wyczy­ścić je z zabru­dzeń.

Pro­szek do pra­nia

To jeden z naj­czę­ściej wybie­ra­nych pro­duk­tów do pra­lek. Jest on zde­cy­do­wa­nie popu­lar­niej­szy, od table­tek do pra­nia. Jego cena waha się od 15 do 40 zło­tych za 5 kilogra­mów pro­duktu. Jest on więc duzo tań­szy od table­tek i kapsułek. Pro­szek do pra­nia apli­kuje się do spe­cjal­nej prze­grody w szu­fla­dzie pralki. Dzięki niemu możemy wyprać nasze ubra­nia i wyczy­ścić je z plam. Jedy­nym minu­sem proszku, jest to, że nie­które jego rodzaje mają kolo­rowe dro­binki, które mogą osa­dzać się na ubra­niach i wypa­lać plamy, któ­rych nie da się już pozbyć.

Jest to jedyna wada prosz­ków do pra­nia. Poza tym należą one do najtań­szych pro­duk­tów do pra­nia w pralce. Są sku­teczne i bez względu na cenę ich działanie jest takie samo. Nic więc dziw­nego, że jest to jedne z naj­czę­ściej wybie­ra­nych deter­gen­tów pra­nia w pralce.

Kap­sułki do pra­nia

To drugi naj­czę­ściej wybie­rany pro­dukt do pra­nia ubrań w pralce. Są one nie­zwy­kle popu­larne, przez to, że ich apli­ka­cja jest bar­dzo pro­sta. Zawar­tość kap­sułki jest zabez­pie­czona folio­wym opa­ko­wa­niem, które chroni nasze dło­nie, przed che­micz­nymi sub­stan­cjami. Cena kap­su­łek nie różni się od ich prze­ciw­ni­ków. Naj­czę­ściej w skle­pach możemy zna­leźć kap­sułki w cenie 15–40 złych za 500 gra­mów. Tak więc cenowo są takie same jak tabletki do pra­nia i droż­sze od proszka. Warto jed­nak wie­dzieć, że kap­sułki są dużo bar­dziej sku­tecz­niej­sze od proszków, czy table­tek do pra­nia. Ich foliowa powłoka roz­pusz­cza się w gorą­cej wodzie, a wszyst­kie potrzebne sub­stan­cje czyszczą ubra­nia, dzięki czemu po pra­niu nasze tka­niny są czy­ste i pozba­wione zabru­dzeń. W przy­padku kap­su­łek, ni­gdy nie będzie miała miej­sce takie zda­rze­nia, jak wypa­le­nie plamy na tka­ni­nie, co może się zda­rzyć przy pra­niu ubrań prosz­kiem.

Pod­su­mo­wu­jąc wszyst­kie te pro­dukty dzia­łają na podob­nej zasa­dzie. Ich cena nie różni się jed­nak. Pro­szek jest dużo tań­szy od kap­su­łek, czy table­tek. Naj­czę­ściej wybie­rane są proszki do pra­nia i kap­sułki, które są nie­zwy­kle wygodne i sku­teczne

Podobne artykuły