Proszek czy tabletki do zmywarki? Czego lepiej używać? Wady i zalety obydwu rozwiązań.

Porady Data publikacji: 21 kwietnia 2018

Ist­nieje wiele pro­duk­tów, które gwa­ran­tują nam, że za ich pomocą, nasze naczy­nia wyjdą ze zmy­warki czy­ste i lśniące. Jed­nak nie zawsze wiemy co jest lep­sze dla naszej zmy­warki, co tak naprawdę lepiej wyczy­ści nasze brudne naczy­nia i co jest w korzyst­niej­szej, dla nas cenie. Na rynku są dwa rodzaje prouk­tów, które możemy wybrać do naszej zmy­warki. Pro­szek i tabletki do zmywarek Co tak naprawdę jest lep­szym pro­duktem, który powin­ni­śmy wybie­rać?

Pro­szek do zmy­wa­rek:

W skle­pach nie wiele jest prosz­ków do zmy­wa­rek. Nie są one tak popu­larne jak tabletki do zmy­wa­rek. Jed­nak nie ozna­cza to, że są gor­sze w dzia­ła­niu. Wręcz prze­ciw­nie, pro­szek działa z taką samą sku­tecz­no­ścią co tabletki.

Zalety korzy­sta­nia z proszka do zmy­wa­rek:

Proszki , nie są tak popu­larne jak tabletki, dla­tego więc ich cena nieco się różni. Proszki do zmy­wa­rek można zna­leźć już za około dzie­sięć zło­tych za kilo­gram. Nie jest to wysoka cena za taką ilość pro­dukty, bio­rąc pod uwagę, że do jed­nego pro­gramu zmy­warki potrze­bu­jemy zale­d­wie łyżeczkę takiego proszku. Naj­czę­ściej proszki do zmy­wa­rek mają w sobie wiele skład­ni­ków, które peł­nią  róż­ne funk­cję. Na przy­kład czą­steczki, które roz­pusz­czają brud, dro­binki, któ­rych zada­niem jest nabłysz­cza­nie. Mogą rów­nież posia­dać skład­niki oka­mie­nia­jące zmy­warkę.

Wady korzy­sta­nia z proszka do zmy­wa­rek:

Jest ich nie­wiele. Wadą prosz­ków do zmy­wa­rek jest to, że nie są one ogól­no­do­stępne. Nie znaj­dziemy go w każ­dym super­mar­ke­cie, tak jak table­tek do zmy­wa­rek. Ich spo­sób apli­ka­cji także nie umywa się do apli­ka­cji kap­su­łek. Naj­czę­ściej pro­szek trzeba nało­żyć pla­sti­kową miarką, którą można zna­leźć w opako­wa­niu pro­duktu.

Gdzie wsy­pać pro­szek do zmy­warki:

Pro­szek do zmy­warki, wsy­pu­jemy dokład­nie w to samo miej­sce, gdzie należy wło­żyć tabletkę. Ta kieszeń, to miej­sce zarówno na pro­szek i na tabletkę.

Tabletki do zmy­wa­rek.

Są one naj­chęt­niej i naj­czę­ściej wybie­rane, jako pro­dukt wspo­ma­ga­jący czysz­cze­nie naczyń w zmy­warce.

Zalety korzy­sta­nia z table­tek do zmy­wa­rek:

Tabletki  są bar­dzo wygodne w apli­ka­cji. Naj­czę­ściej nie trzeba ich odpa­ko­wy­wać z folio­wych zabez­pieczeń, dzięki czemu nasze dło­nie nie mają żadnej stycz­no­ści z che­micz­nymi sub­stan­cjami. Tabletki są zazwy­czaj wie­lo­funk­cyjne. Są one rów­nież dostępne w każ­dym skle­pie i super­mar­ke­cie.

Wady z korzy­sta­nia z table­tek do zmy­wa­rek:

Ich cena może zaska­ki­wać. Naj­droż­sze opa­ko­wa­nie table­tek do zmy­wa­rek za 100 gram pro­dukty, kosz­to­wało 70 zło­tych. To o wiele wię­cej niż w przy­padku proszku.

Pod­su­mo­wu­jąc i pro­szek  i tabletki zmy­wa­jące sią dobrym pro­duktem do czyszczenia  naczyń w zmywarce. Ich ceny nieco róż­nią się od sie­bie, więc każdy powi­nien zde­cy­do­wać, który pro­dukt jest według niego lepszy i bardziej opłacalny. Jedyną poważną róż­nica jest spo­sób apli­ka­cji. Tabletki są znacz­nie łatwiej­sze w apli­ka­cji, od pro­szka do zmy­wa­rek. Nie jest to jed­nak, powód który prze­kre­śla pro­szek do zmy­wa­rek, który jest dostępny w o wiele niż­szej cenie.

Podobne artykuły