Wzór oświadczenia sprawcy kolizji

Motoryzacja Data publikacji: 13 lutego 2024

WZÓR

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI

Data zdarzenia: [data]
Miejsce zdarzenia: [dokładny adres/lokalizacja]

Dane sprawcy:
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko]
Adres zamieszkania: [adres]
Numer telefonu: [numer telefonu]
Adres e-mail: [adres e-mail]
Dane pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny): [dane pojazdu]
Numer polisy OC: [numer polisy ubezpieczeniowej]

Opis zdarzenia:
[Tutaj sprawca kolizji szczegółowo opisuje okoliczności i przebieg zdarzenia, w tym informacje o tym, jak do niego doszło, jakie były warunki pogodowe, stan drogi, oświetlenie oraz inne istotne okoliczności mające wpływ na zdarzenie.]

Dane świadków:
[Jeśli są świadkowie zdarzenia, należy podać ich dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.]

Załączniki:
[Fotografie miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdów, dokumentacji z miejsca zdarzenia (jeśli takie istnieją).]

Oświadczenie:
Ja, [imię i nazwisko sprawcy], oświadczam, że powyższy opis zdarzenia jest zgodny z prawdą i został przeze mnie sporządzony bez przymusu, w pełni świadomie i dobrowolnie. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za spowodowanie kolizji i zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami mojej polisy ubezpieczeniowej OC.

Podpis sprawcy: [miejsce na podpis]

Podobne artykuły