11 kwietnia 2020

Czy można umyć auto pod domem na chodniku lub podjeździe?

Jak wiemy, panuje obecnie kwarantanna narodowa. Obowiązuje zakaz przemieszczania się. Możemy wyjść tylko do pracy, sklepu, apteki czy lekarza. Możemy również zrobić sobie w odosobnieniu krótki spacer aby zachować kondycję psychiczną.

Nie można myć samochodu na myjni

Niestety za mycie auta na myjni możemy otrzymać mandat w wysokości 500 zł i takie sytuacje już się zdarzają. Umycie samochodu nie jest traktowane jako niezbędna sprawa życia codziennego. Ale trzeba pamiętać też o tym, że przepisy obligują nas do tego by np. mieć widoczne tablice rejestracyjne czy dobrą widoczność, a brudne szyby z pewnością ją ograniczają.

Czy mogę umyć auto pod domem?

Skoro nie można pojechać na myjnię, nawet bezdotykową, gdzie jesteśmy sami to zostaje nam umycie auta pod blokiem, na chodniku pod domem lub na naszym podjeździe. Prawda?

Niestety nie. Za to również dostaniemy mandat. Obowiązujące prawo zabrania mycia aut w miejscach, które nie są do tego przeznaczone i nie posiadają odpowiedniego odprowadzenia ścieków. Za to również grozi nam mandat w wysokości 500 zł.

Traktuje o tym ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).  Dokładnie artykuł 4.

Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

Oznacza to, że musimy sprawdzić w regulaminie naszej gminy jakie panują tam warunki. Jednak z pewnością nie zrobimy tego, jeśli nie mamy odpowiedniego odprowadzenia ścieków.